Andrahandsuthyrning

Följande gäller för andrahandsuthyrning av lägenhet eller garageplats

I föreningens stadgar finns följande skrivning:

47 § Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Ej heller får medlem hyra ut den till lägenheten hörande garageplatsen utan att styrelsen givit sitt samtycke och godkänt sådan garageplatshyresgäst.

Detta betyder att andrahandsuthyrning tillåts endast under vissa omständigheter samt att styrelsen alltid måste ge tillstånd till andrahandsuthyrningen. Att hyra ut sin garageplats likställs med att hyra ut sin bostad i andrahand.

Innan uthyrning i andrahand, av både lägenhet och garageplats, ska styrelsen för att kunna besluta få in en andrahandsansökan (ej hyresavtalet). Du hittar blanketten för ansökan om andrahandsuthyrning på följande länk (Andrahandsansökan). Fyll i blanketten och lämna den i föreningens brevlåda för att ansöka om andrahandsuthyrning.

Styrelsen behöver alltså inte se eventuellt avtal för andrahandsuthyrning utan endast få in en anmälan om andrahandsuthyrning. Styrelsen rekommenderar dock starkt att ett avtal om andrahandsuthyrning skrivs både för andrahandsuthyrning av lägenhet samt för andrahandsuthyrning av garageplats. Tillägas bör också att medlemmar vid andrahandsuthyrning alltid ska hänvisa till föreningens aktuella stadgar och garageregler.

Ett exempel på ”Hyreskontrakt för garage/garageplats” som kan användas vid andrahandsuthyrning av garageplats hittar du på följande länk (EXEMPEL_garagekontrakt_bostadsratterna). Detta är dock endast ett exempel, det finns andra motsvarande avtalsmallar på marknaden.