Vårt brandskyddsarbete

Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft (2003:778). För en bostadsrättsförening anges som en skälig miniminivå att regelbundet kontrollera brandskyddsanordningarna och att informera medlemmar och hyresgäster om hur man förebygger brand. 

Beskrivning av byggnaden

Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Isbrytaren 51, som består av tre trapphus med sju våningsplan om totalt 61 lägenheter. Det finns två garageplan med dörrar till trapphusen och fordonsinfart från gatan samt två kommersiella lokaler med huvudingång från gatan. 

I övre garaget (-1) finns bland annat två soprum och ett grovsoprum. I det senare finns särskilda kärl för elektronik, glödlampor och batterier. Kärl för glasåtervinning finns utanför grovsoprummet. I nedre källaren (-2) finns bland annat källarförråd, tvättstugor, bastu, snickarbod, litet däcksförråd, el- och värmecentral, rum för ventilations- och fläktsystem.

Med ingång från gården finns ytterligare ett soprum och ett cykelgarage. 

Policy 

Alla som bor och arbetar i föreningens byggnad ska veta hur man förebygger brand samt hur man ska agera om brand utbryter i den egna lägenheten/lokalen eller i byggnaden i övrigt. Brandskyddsanordningarna ska regelbundet kontrolleras och hållas i brukbart skick. Föreningen har försett varje lägenhet med brandvarnare, men boende/hyresgäster ansvarar för underhållet. 

Brandskyddsanordningar

Två pulversläckare finns, en på vardera garageplanet. Skumsläckare finns i varje portuppgång i det lilla förrådet vid ingången. Skyltning visar var släckare finns. Rökdetektorer finns på båda källarplan och i de kommersiella lokalerna.

Rökluckor

 • Rökluckor för garageplanen finns ute på gården.
 • Rökluckor för de kommersiella lokalerna finns mot gatan.
 • Rökluckor finns högst upp i varje trapphus.

Branddörrar

Branddörrar av stål finns mellan trapphus och källare, mellan olika delar av källaren och till cykelrummet. Alla branddörrar ska ha fungerande dörrstängare och låskolvar. Skyltar på båda sidor om dörrarna upplyser om att dörren ska hållas stängd. Dessutom finns skylt om närmaste utrymningsväg.

Kontrollrutiner

Fyra gånger per år kontrolleras:

 • att brandsläckarna finns på plats och fungerar
 • att alla utrymningsvägar (dörrar, korridorer, trapphus etc.) är fria från brännbart material och lös egendom
 • att branddörrarnas stängare fungerar
 • att rökluckorna fungerar
 • att trycket i brandsläckarna är inom gröna zonen på tryckmätaren
 • att torktumlare delvis demonteras och rengörs för att minimera brandrisk
 • att luckorna till sopnedkasten är täta

Två gånger per år kontrolleras: 

 • att branddörrarnas stängare fungerar

En gång per år kontrolleras:

 • Blinkande lysrör byts ut för att inte driftdonen ska överbelastas med ökad risk för brandtillbud som följd.
 • Besiktningsprotokollen arkiveras i särskild pärm och styrelsen underrättas om resultatet av kontrollerna.
 • Brandskyddsansvarig svarar för att de återkommande kontrollerna sker.

Hyresgäster i de kommersiella lokalerna har ansvar för det systematiska brandskyddet i de lokaler man hyr. 

Regler för brandskydd

Brandfarliga varor

Förvaring av brandfarliga varor som bensin, lösningsmedel, gsoltuber etc får ej ske på källarplanen. I lägenheten får man max förvara fem liter gastol (typ 2012) eller max tio liter vätska. Man bör inte förvara några brandfarliga varor på balkongen. 

Gastuber

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheten och då i hallen och nära ytterdörren. Det skall finnas en skylt som varnar för gastuber. 

Trapphus och våningsplan

Trapphus och våningsplan är utrymningsvägar och brandceller där ingenting får förvaras. 

 • Risk för anlagda bränder
 • Risk att brand sprider sig till lösa föremål
 • Hindrar utrymning och brandmännens arbete, då sikten försämras av rök
 • Hindrar ambulanspersonalens arbete när de hämtar personer på bår

Säkerhetsdörr och säkerhetsgrind

Räddningstjänsten rekommenderar att säkerhetsdörrar eller -grindar hålls olåsta när någon befinner sig i lägenheten, detta för att räddningstjänsten snabbare ska kunna ta sig in vid akutläge.

Källarförråd

I källarförråden får inte några brandfarliga varor förvaras. Gångarna ska hållas fria från hindrande föremål för att säkra framkomligheten vid en eventuell brand.

 Förebygg brand

 • Sätt upp brandvarnare.
 • Starta inte disk- eller tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp när du går till sängs eller går hemifrån. 
 • Rensa fettfiltret i spisfläkten regelbundet.
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade, eller cigaretter.
 • Lämna inte spisen obevakad vid matlagning. 
 • Förse gärna hushållsmaskiner med timer för automatisk avstängning.
 • Ta hand om askan från öppen spis i plåtkärl där det får svalna innan det kastas. 
 • Förvara dina saker i din lägenhet, ej i tapphus eller på våningsplan.

Kontakta skyndsamt styrelsen om du ser att någon brandskyddsanordning inte verkar vara i sin ordning. 

Om det brinner

 • Rädda
 • Larma, ring 112
 • Släck

Stäng in branden om det brinner i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga rökenn från att sprida sig. Om det brinner hos någon annan och det finns rök i trapphuset - stanna då i din lägenhet. Röken är livsfarlig att andas in.

Ring 112 och berätta var det brinner. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllda utrymmen, så kryp under röken på alla fyra med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det också kallast. Använd absolut inte hissarna när det brinner. 

Om det börjar brinna i lägenheten är det i ett tidigt skede ganska lätt att släcka branden om man har en lämplig brandsläckare och vet hur den används. Pulver- och skumsläckare är de bästa allroundsläckarna. Svensk brandskyddsförening rekommenderar en pulversläckare för minst sex kg för hemmet.

Regler antagna 2016-03-03

Brandskyddsreglerna som PDF